آیت الله نور مفیدی: رونق تولید مهمترین معروف در شرایط فعلی کشور است