۲۲ دی, ۱۳۹۹

بررسی تجمیع بازرسی ادارات

گزارش روابط عمومی ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان؛ درنخستین نشست مجمع نمایندگان اعضا ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان با دستور جلسه […]