امر به معروف و نهی ازمنکر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

۲۹ آبان, ۱۳۹۹

جلسه معارفه و اهدای احکام اعضای شورای امربه‌معروف و نهی از منکر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۸/۹۹ برگزار شد.

در این جلسه وحید پیام نور گفت: امربه‌معروف و نهی از منکر منحصر به یک یا دو مصداق نیست. مخاطب اصلی امربه‌معروف و نهی از منکر […]