استاندارگلستان: آب، خاک و هوا، مهمترین معروفات کشور هستند