درباره امر به معروف و نهی از منکر

۲۷ مهر, ۱۳۹۵

قانون حمایت

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ماده ۱ ـ در این قانون، معروف و منکر عبارت‌اند از هرگونه فعل، قول و یا […]
۲۷ مهر, ۱۳۹۵

دستورالعمل اجرایی قانون حمایت

۲۷ مهر, ۱۳۹۵

اجوبه الاستفتائات

۲۷ مهر, ۱۳۹۵

سند راهبردی

۲۷ مهر, ۱۳۹۵

ابلاغیه ضوابط تشکیل و فعالیت

۲۷ مهر, ۱۳۹۵

راهنمای شوراهای دستگاه‌های اجرایی

وظایف عمومی مدیران و کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری رؤسای دستگاه‌ها مسئول ترویج و اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر در […]
۳۰ فروردین, ۱۳۹۵
قانون امر به معروف و نهی از منکر

متن قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ماده ۱ ـ در این قانون، معروف و منکر عبارت‌اند از هرگونه فعل، قول و یا […]