۲۷ مهر, ۱۳۹۵

قانون حمایت

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ماده ۱ ـ در این قانون، معروف و منکر عبارت‌اند از هرگونه فعل، قول و یا […]
۲۷ مهر, ۱۳۹۵

دستورالعمل اجرایی قانون حمایت

۲۷ مهر, ۱۳۹۵

اجوبه الاستفتائات

۲۷ مهر, ۱۳۹۵

سند راهبردی