27 مهر, 1395

قانون حمایت

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ماده ۱ ـ در این قانون، معروف و منکر عبارت‌اند از هرگونه فعل، قول و یا […]
27 مهر, 1395

دستورالعمل اجرایی قانون حمایت

27 مهر, 1395

اجوبه الاستفتائات

27 مهر, 1395

سند راهبردی