2 آذر, 1399

تشکیل کارگروه تخصصی دستگاه‌های اجرایی فنی، زیر بنایی و خدماتی ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان

نشست فصلی دبیران دستگاه‌های اجرایی هم­زمان با تشکیل کارگروه تخصصی فنی، زیر بنایی و خدماتی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و […]