دسامبر 8, 2016

برگزاری نشست تخصصی با دبیر شورای امربه‌معروف اداره کل پست استان گلستان

در راستای مجموعه نشست‌های تخصصی جانشین دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان گلستان با شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر دستگاه‌های اجرایی و معاونت‌های ستاد، نشستی تخصصی با دبیر شورای امربه‌معروف و نهی از منکر اداره پست استان […]