می 30, 2016
قانون امر به معروف و نهی از منکر

متن قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

متن قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر   ماده ۱ ـ در این قانون، معروف و منکر عبارت‌اند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به‌عنوان احکام اولی و یا ثانوی در […]