راهنمای شوراهای دستگاه‌های اجرایی

وظایف عمومی مدیران و کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

رؤسای دستگاه‌ها مسئول ترویج و اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر در دستگاه متبوع بوده و موظف‌اند علاوه بر تشکیل شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر سازوکار اجرایی مناسب را برای این منظور طراحی و ایجاد و نتایج اقدامات به‌عمل‌آمده را در هر فصل به ستاد ارائه نمایند. ضوابط مربوط به تعیین اعضا، اختیارات و حدود وظایف شوراها توسط رئیس ستاد ابلاغ می‌گردد. امکانات و اعتبارات لازم برای اجرایی شدن وظایف و برنامه‌های شوراها توسط واحد متبوع تأمین می‌گردد. (ماده ۵ دستورالعمل) و به‌طورکلی، تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت مفاد ذیل هستند:

۱. عضویت در کارگروه‌های تخصصی در صورت دعوت از دستگاه (ماده ۴ دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر مصوب جلسات ۸ و ۲۲ آذرماه ۱۳۹۴ اعضاء ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر کشور)
۲. ترویج و اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر در دستگاه متبوع (ماده ۵ دستورالعمل اجرایی)
۳. تشکیل شورا و دبیرخانه شورای امربه‌معروف و نهی از منکر (بر اساس ضوابط تشکیل و فعالیت شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر مصوب ۱۹/۰۳/۱۳۹۵ رئیس ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر) در دستگاه (ماده ۵ دستورالعمل اجرایی)
۴. تأمین امکانات و اعتبارات لازم جهت اجرایی شدن وظایف و برنامه‌های شورای دستگاه (تبصره ماده ۵ دستورالعمل اجرایی)
۵. ارائه برنامه و پیشنهادهای اجرایی (آموزش و اطلاع‌رسانی) سالانه دستگاه به ستاد (ماده ۷ دستورالعمل اجرایی)
۶. مشارکت در تعیین شاخصه‌های عملی و اختصاصی دستگاه جهت ارزیابی عملکرد در حوزه فریضتین (ماده ۱۴ دستورالعمل اجرایی)
۷. همکاری با ستاد در ارزیابی ستاد از عملکرد دستگاه (ماده ۱۴ دستورالعمل اجرایی)
۸. مشارکت با ستاد جهت اطلاع‌رسانی، ترویج و گسترش فرهنگ امربه‌معروف و نهی از منکر (ماده ۷ دستورالعمل اجرایی)
۹. همکاری کامل با ستاد جهت اجرای بند ۶ ماده ۱۶ قانون مبنی بر پیگیری موارد منکر در دستگاه‌ها تا حصول نتیجه (ماده ۱۹ دستورالعمل اجرایی)
۱۰. ارسال گزارش عملکرد دستگاه در حوزه فریضتین به ستاد (بند ۱۲ ماده ۷ ضوابط تشکیل و فعالیت شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر مصوب ۱۹/۰۳/۱۳۹۵ رئیس ستاد)

ترکیب شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر دستگاه‌های اجرایی:

 • رئیس شورا (بالاترین مقام دستگاه)
 • معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع یا عنوان مشابه
 • مدیرکل روابط عمومی
 • مدیرکل حراست
 • فرمانده پایگاه بسیج دستگاه
 • امام جماعت دستگاه
 • مشاور بالاترین مقام دستگاه در امور زنان و خانواده
 • دو نفر از کارکنان واجد شرایط، به انتخاب شورا

رئیس دستگاه با هماهنگی ستاد فردی را به‌عنوان مشاور در امور امربه‌معروف و نهی از منکر انتخاب و معرفی می‌نماید.

رئیس شورا یکی از اعضاء را به‌عنوان دبیر شورا انتخاب و به ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر معرفی می‌نمایند.

دبیرخانه شورا زیر نظر دبیر تشکیل و عهده‌دار وظایف محوله خواهد بود.

چارت و شرح وظایف اعضای شورا:

شرح وظایف رئیس شورا در هر دستگاه:

 1. اجرای دقیق رویکردهای جدید ستاد در خصوص الگوهای موفق و مدل‌های ترویج معروفات و ایجاد و کاهش منکرات اداری
 2. احصا مصادیق مهم معروف و منکر در نظام اداری کشور نیز شناسایی و رفع آسیب‌های موجود در مسیر احیای فریضه الهی
 3. ایجاد دبیرخانه و نیز فراهم آوردن سازوکار مناسب در تأمین اعتبارات و امکانات لازم شورای دستگاه متبوع
 4. تعیین اولویت‌ها و طبقه‌بندی موارد مرتبط با اجرای طرح‌ها و برنامه‌های ابلاغی ستاد
 5. هماهنگی با دبیر، اعضای شورا و سازمان‌های تابعه در خصوص اجرای برنامه ابلاغی ستاد
 6. تشکیل شوراهای متناظر در زیرمجموعه و واحدهای تابعه
 7. نظارت و پیگیری مصوبات، فعالیت‌ها و اقدامات شورا
 8. ایجاد انگیزه و تشویق اعضای شورا به‌منظور حضور فعالانه در جلسات، همایش‌ها، کارگروه‌های علمی و تخصصی، برنامه‌ها و راهبردهای جدید ابلاغی ستاد
 9. معرفی اعضای شورای به ستاد به‌منظور صدور احکام عضویت در شورا
 10. نظارت و پیگیری در تشکیل و سازماندهی گروه‌های تخصصی طلایه‌داران امربه‌معروف و نهی از منکر اداری کشور
 11. صدور حکم مسئول دبیرخانه شورای دستگاه مطبوع

شرح وظایف دبیر شورا در هر دستگاه:

 1. هماهنگی برگزاری جلسات شورا به‌صورت ماهانه و تعیین دستور جلسه و ارائه راهکارها و مدل‌های پیشنهادی بر اساس برنامه اجرایی و ابلاغی ستاد با توجه به رویکردهای جدید
 2. تنظیم صورت‌جلسات شورا و ارسال پایان هرماه به ستاد
 3. تهیه و ارائه گزارش عملکرد و همچنین ارائه عملکرد شوراهای سازمان‌های تابعه و شوراهای دستگاه‌های تابعه در استان‌ها به‌صورت فصلی به ستاد.
 4. پیگیری جدی انجام مصوبات شورا با هماهنگی رئیس شورا و رفع موانع اجرای مصوبات تا حصول نتیجه
 5. حضور در جلسات مجمع دبیران (در داخل ستاد) و حضور در کارگروه‌های تخصصی ابلاغی از سوی ستاد
 6. حضور در همایش‌ها و جلسات کارشناسی مرتبط با مأموریت ستاد و شوراها
 7. نظارت بر حضور مستمر اعضای شورا و نیز حضور مسئول دبیرخانه در جلسات ابلاغی ستاد مرکزی
 8. پیگیری و انجام موارد ابلاغی و تصمیمات متخذه از سوی ریاست شورا
 9. تشکیل گروه تخصصی طلایه‌داران امربه‌معروف و نهی از منکر و. نیز اتخاذ تدابیر اجرائی لازم در راستای اجرای برنامه‌های ابلاغی ستاد
 10. ایجاد هماهنگی بین شوراهای سازمان‌های تابعه و استان‌ها همچنین ارائه گزارش عملکرد مربوط به آن‌ها
 11. ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملی به‌منظور گسترش فرهنگ فریضتین الهی در دستگاه‌های اجرای مربوطه
 12. هماهنگی با مسئولین ذی‌ربط و انعکاس فعالیت‌های شورا در نشریات داخلی دستگاه
 13. معرفی مسئول دبیرخانه شورا جهت همکاری با ستاد
 14. ارائه مدل‌های نظارتی مردم و کارکنان و مدیران و مقامات دستگاه و ارائه الگوهای موفق نظارتی

شرح وظایف عمومی اعضای شورا در هر دستگاه

 1. حضور مستمر و مؤثر در کلیه جلسات ماهانه اعضای شورای دستگاه مطبوع
 2. همکاری و تلاش در جهت تحقق اهداف و برنامه‌های مصوب شورا در دستگاه متبوع
 3. پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های ابلاغی از سوی ستاد مرکزی
 4. حضور فعالانه در جلسات کارگروه‌های تخصصی ستاد مرکز و شورای دستگاه متبوع
 5. ارائه طرح پیشنهاد، مدل، الگو و نیز بررسی راهکارهای کاربردی و عملیاتی در ترویج معروفات تأثیرگذار و همچنین کاهش منکرات فلج‌کننده، آسیب‌زا و گلوگاه‌های فسادزا
 6. هم‌اندیشی در جلسات شورا به‌منظور دانش‌افزایی مدیران و کارکنان در حوزه ترویج فریضتین الهی
 7. مشارکت فعالانه در تصمیم‌گیری شورا در احیا و اجرای برنامه‌ها
 8. ارائه پیشنهادت ابتکاری برای تقویت برنامه‌های اجرای ونیز احیای فریضتین الهی

شرح وظایف مسئول دبیرخانه شورا

 1. تعامل و ارتباط مؤثر با دبیر شورا و نیز هماهنگی انجام امور دفتری و دبیرخانه شورا
 2. تنظیم گزارش عملکرد شورا به‌منظور ارائه جمع‌بندی گزارش ماهانه به دبیر شورا
 3. حضور فعال در جلسات مسئولین دبیرخانه‌ها و همچنین پیگیری جدی مصوبات تا وصول نتیجه
 4. پیگیری مستمر مکاتبات ارسالی از سوی ستاد تا حصول نتیجه و ارائه گزارش هر مرحله به دبیر شورا
 5. پاسخگویی شفاف با حضور فعالانه در محل دبیرخانه در خصوص آموزش، نحوه جذب و ثبت‌نام گروه‌های تخصصی طلایه‌داران در سامانه امین
 6. تهیه و تنظیم تقویم جداول زمان‌بندی جلسات شورا و پیگیری به‌موقع برگزاری جلسات به‌صورت ماهانه
 7. ارتباط و همکاری با مسئولین دبیرخانه شورا در سازمان‌ها و زیرمجموعه‌های تابعه به‌منظور هماهنگی در اجرای برنامه‌های ابلاغی ستاد
 8. تشکیل بانک اطلاعاتی در دبیرخانه شورا
 9. تایپ، ثبت نامه‌ها، بایگانی، انجام ارسال و مراسلات و مکاتبات شورا با سربرگ شورای دستگاه متبوع
 10. گزارش از تغییرات اعضای شورا به معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد از طریق دبیر شورای دستگاه متبوع
 11. پیگیری صدور احکام برای رئیس، دبیر و اعضای شورای هر دستگاه
 12. نگهداری و حفاظت از اسناد و اطلاعات فردی و سازمانی شورای هر دستگاه
 13. پیگیری ارسال صورت‌جلسه ماهانه شورا به معاونت اجتماعی و مطالبه گری از طریق دبیر شورا
 14. هماهنگی و انسجام در تشکیل گروه‌های تخصصی طلایه‌داران امربه‌معروف و نهی از منکر و نیز تهیه گزارش عملکرد از فعالیت‌های اجرای طلایه‌داران به هماهنگی دبیر شورا در هر دستگاه

فرایند تشکیل شورای امربه‌معروف و نهی از منکر

 • ابلاغ قانون از سوی ستاد به بالاترین مقام دستگاه مبنی بر تشکیل شورا و معرفی رئیس، دبیر و اعضای شورا از سوی بالاترین مقام دستگاه مطبوع به استناد ماده ۵ دستورالعمل اجرایی قانون.
 • معرفی دبیر و اعضای شورا توسط بالاترین مقام دستگاه به دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر و یا معاون اجتماعی و مطالبه گری به استناد ماده ۳ فصل اول ضوابط تشکیل و فعالیت شورا
 • دعوت رئیس شورا به ستاد و تبیین سیاست‌ها، استراتژی و رویکردهای جدید ستاد
 • صدور احکام مسئولیت رئیس، دبیر و اعضای شورا توسط ستاد به استناد ماده ۵ فصل اول ضوابط تشکیل شورا توسط دبیر ستاد یا معاون مطالبه گری و اجتماعی
 • تعیین جلسه اعطای احکام، اعضای شورا توسط رئیس شورای دستگاه و دعوت از معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد به‌منظور تبیین رویکردهای جدید و اعطای احکام

وظایف شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر در دستگاه‌های اجرایی

به‌موجب فصل اول ابلاغیه ضوابط تشکیل و فعالیت شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر ستاد بدین شرح تعیین شده است:

 اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های ابلاغی

 1. اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های ابلاغی
 2. پیشنهاد برنامه سالانه شورا و ارائه به ستاد
 3. آسیب‌شناسی، شناسایی و تعیین اولویت‌های معروف و منکر دستگاه‌ها و اقدام برای ترویج معروفات و زدودن منکرات
 4. جذب، سازماندهی، آموزش و به‌کارگیری گروه‌های امربه‌معروف و نهی از منکر (طلایه‌داران)
 5. الگوسازی و تشویق کارکنان فعال در حوزه امربه‌معروف و نهی از منکر
 6. حمایت از عملکرد و اقدامات قانونی آمرین به معروف و ناهیان از منکر دستگاه
 7. انجام فعالیت‌های تبلیغی و اطلاع‌رسانی با استفاده از ظرفیت فرهنگی و تبلیغی دستگاه
 8. اجرای برنامه‌های آموزش عمومی مصوب ستاد ویژه کارکنان توسط واحدهای ذی‌ربط دستگاه
 9. تذکر به اشخاص مرتکب منکر و عنداللزوم گزارش به مراجع ذیصلاح
 10. نظارت بر عملکرد شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر سازمان‌های تابعه و واحدهای استانی و عملکرد گروه‌های امربه‌معروف و نهی از منکر
 11. اقدام، پیگیری و نظارت عالیه بر اجرای راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب دستگاه‌ها
 12. تهیه و ارائه گزارش فصلی و سالانه شورا به ستاد
 13. فرایند تحکیم منزلت و جایگاه قانونی و حقوقی شوراها
 14. ابلاغ قانون تشکیل شوراها در دستگاه‌ها و معرفی رئیس شورا توسط عالی‌ترین مقام دستگاه
 15. معرفی دبیر و اعضای شورای دستگاه به ستاد مرکزی و صدور اعطای احکام اعضای شورا و نیز درج تصویر احکام اعضای شورا در اتوماسیون اداری هر دستگاه
 16. درج کلیه مصوبات شورای امربه‌معروف و نهی از منکر و ابلاغیه‌های ستاد مرکزی در اتوماسیون اداری هر دستگاه
 17. ارائه گزارش راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت عالیه و اقدامات ناظر شورا در جلسه شورای معاونین هر دستگاه
 18. صدور اطلاعیه و فراخوان جذب و عضوگیری در گروه‌های تخصصی طلایه‌داران امربه‌معروف و نهی از منکر توسط شورا
 19. استقرار دبیرخانه شورا و نصب تابلو شورا در هر دستگاه و چاپ سربرگ اداری شورا


فرایند اثربخشی برنامه‌های شورا با عنایت به رویکردهای جدید ستاد

 1. اطلاع‌رسانی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به کلیه کارکنان و مدیران و مقامات عالی‌رتبه دستگاه‌ها
 2. ابلاغ مصوبات شورا به مسئولین رده‌های سازمانی هر دستگاه و سازمان‌های تابعه کشوری و استانی توسط شورای هر دستگاه
 3. ارسال مصوبات شورا به ریاست دستگاه جهت استحضار و صدور دستورات حمایت
 4. انجام افکار سنجی و نظرسنجی از میزان تأثیرگذاری برنامه‌های شورا در هر دستگاه (لااقل هر ۶ ماه)
 5. مشاوره به ریاست دستگاه و رئیس شورا در خصوص انتخاب دبیر شورا (با توجه به نفوذ سازمانی، سابقه اداری و تجربه کاری)
 6. اختصاص بودجه، اعتبارات و امکانات لازم به فعالیت‌های شورا و برنامه پیشنهادی اعضای شورا (در چارچوب برنامه ابلاغی)
 7. الزام مدیران به اهتمام جدی در اجرای برنامه‌ها و رویکردهای جدید ستاد و شوراها و نیز به‌کارگیری قدرت فضای مجازی در اثربخشی فعالیت شوراها
 8. انعکاس مستمر تصمیمات، راهبردها و فعالیت‌های شورا در بخش‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای دستگاه‌ها
 9. تمرکز شوراها در کاهش منکرات فلج‌کننده و نیز انعکاس گسترده فعالیت‌های شورا در حوزه گسترش و ترویج معروفات تأثیرگذار
 10. بهره‌گیری شورا از قدرت قانونی و معنوی رئیس دستگاه و رئیس شورا، در تمرکز فعالیت مدیران و کارکنان در اجرای رویکردهای جدید ستاد

برنامه‌های اجرایی شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر دستگاه‌های اجرایی (سال ۹۸ نظارت سه‌گانه)

 1. نظارت مردم بر رفتار اجتماعی واداری کارکنان، مدیران و مقامات دستگاه‌ها
 2. نظارت کارکنان نسبت به یکدیگر
 3. نظارت کارکنان بر فعالیت‌های دستگاه خود
 4. نظارت نخبگان بر اقدامات دستگاه‌ها
 5. نظارت مدیران متعهد و متخصص بر اجرای صحیح امربه‌معروف و نهی از منکر
 6. نظارت کارکنان بر مسئولین و مقامات دستگاه‌ها
 7. نظارت عالیه ستاد بر اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در نظام اداری کشور
 8. سنجه و ارزیابی عملکرد شورا (به استناد بند ۶ ماده ۱۶ قانون حمایت)
 9. ابلاغ سیاست‌های کلی راهبردهای کلان، هدف راهبردی، رویکردها و نیز برنامه‌های اجرایی شورا از سوی ستاد مرکز.
 10. تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد و ابلاغ به شوراها به همراه جدول امتیازات و تعیین نوع ارزشیابی اعمالی.
 11. ارسال فرم‌های خود اظهاری انجام فعالیت‌ها برای اعضای شوراها و اعلام نظر به همراه مستندات و سوابق کاری، سپس بررسی از سوی ستاد مرکزی.
 12. ارسال فرم‌های گزارش‌گیری بر اساس شاخص‌های ابلاغی به شوراها.
 13. تهیه چک‌لیست‌های ارزیابی عملکرد شورا بر اساس برنامه‌های ابلاغی ستاد به‌صورت فصلی و سالانه و ارسال نتایج حاصله به دبیر ستاد و مراجع ذیصلاح.
 14. گردآوری فرم‌های گزارش جمع‌بندی و تحلیل گزارشات واصله و نیز ارائه امتیاز نهایی به شوراها.
 15. پس از تحلیل کلی اثر سنجی فعالیت‌های شورا، این موارد ضروری به نظر می‌رسد (آسیب‌شناسی، عارضه‌یابی و تشخیص در نقاط ضعف و قوت شوراها در انجام برنامه‌های ابلاغی ستاد و ارائه راهکارهای مشخص کاربردی به شوراها).
 16. ارزیابی میزان تحقق اهداف راهبردی و رویکردهای جدید ستاد و بررسی آن در برنامه‌های ابلاغی سالانه بر اساس گزارش اقدامات رسیده شوراها و تشویق شوراهای الگو و برتر.
 17. ارائه راهکارهای کاربردی و مشخص به‌منظور رفع موانع در مسیر اجرای برنامه‌های عملیاتی و ابلاغی ستاد به شوراها.
 18. ارائه فرم ارزیابی ضربدری دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه توسط یکایک دبیران شوراها و تهیه تقویم زمان اجرای اثر سنجی و ارزیابی شوراها.
 19. تحلیل و بررسی و نتیجه‌گیری از ارزیابی عملکرد شوراها و ارائه پیشنهادت و راهکارهای اجرایی مشخص و رفع موانع در دستگاه متبوع.


نمونه برنامه‌های اجراشده در شوراها

موارد ذیل، نمونه اقدامات موفق شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر دستگاه‌ها در سال ۹۸ بوده است. موارد جهت اطلاع و انتقال تجربه در این بخش مرور می‌شود: این برنامه‌ها در سه حوزه گسترش ترویج و تعمیق فرهنگ امربه‌معروف و نهی از منکر، ارتقای کارآمدی نظام اجرایی امربه‌معروف و نهی از منکر و حمایت از ارتقاء شأن، منزلت و کارآمدی آمران به معروف و ناهیان از منکر دسته‌بندی شده‌اند:

برنامه‌های حوزه هدف راهبردی گسترش ترویج و تعمیق فرهنگ امربه‌معروف و نهی از منکر

راهبرد

برنامه

شرح فعالیت

سنجه

طراحی الگوهای رفتاری و بسترسازی اجتماعی الگوپذیری

پژوهش کاربردی

تدوین منشور رفتاری مدیران و کارکنان با تأکید بر وجدان کاری و مدیریت جهادی در هر دستگاه

تدوین

تحقیق، تدوین و اجرای الگوهای رفتاری مدیران و کارکنان با تأکید بر انضباط اداری و مدیریت جهادی در هر دستگاه

الگوهای رفتاری

اجرای نظرسنجی آماری، میدانی و کاربردی جهت تعیین تأثیرگذاری فعالیت‌های امربه‌معروف و نهی از منکر در رفتار و کارآمدی کارکنان و کاهش هزینه‌های سازمانی (هر شش ماه یک‌بار)

نظرسنجی

آموزش

آموزش عمومی امربه‌معروف و نهی از منکر برای مدیران و کارکنان دستگاه

آموزش عمومی

برگزاری کارگاه آموزشی برای تبیین الگوهای رفتاری و مهارت نقد و نقدپذیری

کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه‌های آموزشی الگوهای رفتاری در اخلاق حرفه‌ای و اداری

اخذ مجوز

ترویج حقوق شهروندی با رویکرد امربه‌معروف و نهی از منکر نسبت به ارباب‌رجوع در دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آن

ترویج حقوق

بهره‌گیری از ظرفیت هنر، رسانه و فناوری

تبلیغ امربه‌معروف و نهی از منکر

تولید و درج حداقل ۱۲ مقاله در مجلات درون‌سازمانی

مقاله

راه‌اندازی و توسعه گروه‌های اجتماعی مجازی درون‌سازمانی تحت نظارت شورای امربه‌معروف و نهی از منکر

گروه

نظارت بر تولید حداقل ۳ عنوان برنامه هنری در قالب کلیپ، آنونس، تیزر با مشارکت سازمان صداوسیما با موضوع امربه‌معروف و نهی از منکر

برنامه

تولید محتوا و ارسال پیامک تبلیغی و ترویجی با موضوع امربه‌معروف و نهی از منکر در دستگاه

تولید محتوا

ایجاد سبد معنوی کارکنان به‌منظور توصیه خیرخواهی و ترویج معروف‌ها (۱-تشکیل و راه‌اندازی صندوق قرض‌الحسنه ۲- دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثار گرگان ۳- تشکیل دارالقرآن و …)

ترویج معروف

گردهمایی مدیران مسئول نشریات درون‌سازمانی دستگاه

گردهمایی

ایجاد پویش‌های کمپین سلامت اداری در فضاهای مجازی

پویش

تولید محتوا و پیام جهت ترویج اجرای گروه‌های امربه‌معروف و نهی از منکر (یادآوران دانش‌آموزی، یاوران معروف و طلایه‌داران معروف دانشجویی)

تولید محتوا

پیگیری و نظارت بر ایجاد سامانه هوشمند امربه‌معروف و نهی از منکر در محیط اداری

سامانه

راهبرد

برنامه

شرح فعالیت

سنجه

تعیین و تبیین اولویت‌های معروف و منکر و امرونهی نسبت به آن‌ها

گسترش معروف و کاهش آن‌ها

ترویج الگو و روش‌های نوین در راستای توسعه معروف‌ها و کاهش منکرات با استفاده از ظرفیت‌ها و ابزارهای جذاب در دستگاه

ترویج الگوها

پیگیری و نظارت بر ایجاد فضاهای تبلیغی برای انتقال پیام امربه‌معروف در دستگاه از قبیل ترویج عفاف و حجاب، شفاف‌سازی فرایندهای اجرایی، قانون‌گرایی، صرفه‌جویی در مصرف، توسعه فرهنگ حفظ بیت‌المال و محیط‌زیست و …

نظارت

پیگیری و نظارت بر ایجاد و فضای تبلیغی برای گسترش نهی از منکر در دستگاه‌های اجرایی از قبیل رشوه، تخلفات مالی، بداخلاقی با مراجعین، اسراف و تخلفات اداری و …

نظارت

تولید محتوای تبلیغ برای نهادینه شدن قانون امربه‌معروف و نهی از منکر

تولید برنامه

نظارت و حمایت از تدوین چاپ و توزیع آثار تبلیغی و فرهنگی

نظارت

حمایت و استفاده از نشریات و انتشار جزوات و مجلات آموزشی و فرهنگی جهت طرح یادآوران مدارس

حمایت

ایجاد کارگروه هماهنگی با عضویت مسئولین مربوط به‌منظور شناسایی منکرات و گلوگاه‌های فسادزا در دستگاه

کارگروه

استفاده از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور

ترویج امر به معروف و نهی از منکر

برگزاری نشست‌های علمی با رویکرد گفتمان سازی در الگوی رفتاری و مصادیق معروف و منکر

نشست

نظارت و پیگیری در برگزاری نشست‌های توجیهی یادآوران معروف در استان‌ها

نشست

آموزش

انعقاد تفاهم‌نامه با استفاده از ظرفیت‌های موجود دستگاه‌ها به‌منظور توسعه فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی در حوزه امربه‌معروف و نهی از منکر (اعم از نظارت در حوزه‌های بهداشت، افزایش نظارت عمومی بر فعالیت بانک‌ها، حفظ بیت‌المال و …)                     انعقاد تفاهم‌نامه

 

سازماندهی

تشکیل بانک اطلاعات اعضای شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر ستادی و رده‌های استانی به انضمام یاوران معروف و یادآوران و طلایه‌داران معروف دانشجویی در هر دستگاه

بانک اطلاعات

افزایش جذب و ساماندهی گروه‌های یاوران معروف در ادارات، یادآوران دانش‌آموزی در مدرسه و طلایه‌داران معروف دانشجویی در دانشگاه

ساماندهی گروه‌ها

نشست هماهنگی و توجیهی اعضای شوراها در رده‌های ستادی و استانی در راستای ایجاد وحدت رویه (اجرای قانون امربه‌معروف و نهی از منکر در سال ۲ بار)

نشست

هماهنگی و هدایت و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی دینی

نشست مجمع دبیران شورای امربه‌معروف و نهی از منکر در رده‌های ستادی دستگاه (هر دو ماه یک‌بار)

نشست

برگزاری جلسه روسای شورای امربه‌معروف و نهی از منکر رده‌های ستادی (هر فصل یک‌بار)

جلسه

برگزاری نشست یاد و خاطره شهدا، ایثارگران و خادمان امربه‌معروف و نهی از منکر

نشست

برگزاری جشنواره فعالیت شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر دستگاه

جشنواره

برنامه‌های حوزه هدف راهبردی ارتقای کارآمدی نظام اجرایی امربه‌معروف و نهی از منکر

راهبرد

برنامه

شرح فعالیت

سنجه

پایش نظارت و ارزیابی

حمایت و هدایت از فعالیت‌های فرهنگی دینی

تجلیل و حمایت از اشخاص تأثیرگذار در فعالیت‌های فرهنگ امربه‌معروف و نهی از منکر

تجلیل

پیگیری و نظارت بر اجرای شاخص‌های عمومی و اختصاصی، میزان اهتمام دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در دستگاه

نظارت

جمع‌بندی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در برنامه‌های ابلاغی ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر

ارزیابی عملکرد

به‌کارگیری سازوکارهای تشویقی و حمایتی

حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

حمایت از عملکرد و اقدامات قانونی آمرین به معروف و ناهیان از منکر دستگاه

حمایت

هدایت و نظارت بر اجرای دوره‌های آموزش عمومی امربه‌معروف و نهی از منکر برای کارکنان دستگاه

آموزش

هدایت و نظارت بر اجرای برگزاری کارگاه‌های تخصصی و کلاس‌های آموزش برای اعضای شورای امربه‌معروف و نهی از منکر دستگاه

کارگاه آموزش

هدایت و نظارت بر اجرای کارگاه‌های تخصصی و کلاس‌های آموزشی ویژه یاوران معروف – یادآوران دانش‌آموزی- طلایه‌داران معروف دانشجویی در سطح کشور (برای افزایش دانش مهارت فردی و گروهی)

کارگاه آموزش

پیگیری و نظارت بر اجرای آموزش امربه‌معروف و نهی از منکر نسبت به مستخدمین جدیدالورود به دستگاه

آموزش

پیگیری و نظارت بر اجرای برگزاری کلاس اخلاق ویژه مدیران به‌صورت ادواری، ماهانه در دستگاه

آموزش

تقدیر و تجلیل از خادمان و فعالان حوزه امربه‌معروف و نهی از منکر یاوران معروف

تقدیر

تقدیر و تجلیل از خادمان و فعالان حوزه امربه‌معروف و نهی از منکر یادآوران معروف

تقدیر

تقدیر و تجلیل از خادمان و فعالان حوزه امربه‌معروف و نهی از منکر طلایه‌داران معروف دانشجوی

تقدیر

تعیین شاخص امربه‌معروف و نهی از منکر در انتخاب مدیران و کارکنان عامل به امربه‌معروف و نهی از منکر توسط شورای امربه‌معروف و نهی از منکر وزارتخانه / سازمان

تعیین شاخص

ایجاد دبیرخانه شورای امربه‌معروف و نهی از منکر (با توجه به بند ۵ دستورالعمل اجرای قانون)

ایجاد دبیرخانه

توسعه خدمات معنوی و ایجاد میز مشاوره‌ای به‌منظور ترویج و گسترش سبک زندگی

میز مشاوره

تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه حمایت و تشویق کارکنانی که هرگونه تخلف اداری و منکر مالی را تذکر می‌دهند

حمایت

برنامه‌های حوزه هدف راهبردی حمایت از ارتقاء شأن، منزلت و کارآمدی آمران به معروف و ناهیان از منکر

به‌کارگیری سازوکارهای تشویقی و حمایتی

نظارت و ارزیابی

ارزیابی عملکرد اعضا شوراهای امربه‌معروف و نهی از منکر

ارزیابی عملکرد

پیگیری لحاظ نمودن شاخص امربه‌معروف و نهی از منکر در ارزشیابی ارتقا گروه شغلی کارکنان در دستگاه

شاخص

پیگیری اهتمام مدیران به امربه‌معروف و نهی از منکر و پاسخ هرگونه استعلام از شورا در خصوص صلاحیت اخلاقی مدیران در زمان انتصاب

ارزشیابی

نمونه برنامه شوراها در هفته احیاء امر‌به‌معروف و نهی از منکر

الف) فعالیت‌های اجرایی:

 1. نشست اعضای شورا و گروه‌های طلایه‌داران امر‌به‌معروف با مقام عالی سازمان جهت ارائه گزارش فعالیت و اخذ رهنمودهای لازم
 2. برگزاری نشست عمومی اعضا شوراهای امر‌به‌معروف و نهی از منکر در کلیه سازمان‌های تابعه با هدف تبیین و تشریح الگوها و روش‌های علمی و تخصصی ترویج معروف‌های پیشران و کاهش منکرات فلج‌کننده
 3. انتخاب فعالان امر‌به‌معروف و نهی از منکر و تقدیر و تشکر مادی و معنوی از ایشان
 4. شناسایی و معرفی مدیران قانون‌گرا و حافظان بیت‌المال و تشویق و تجلیل از ایشان
 5. برگزاری نشست‌های توجیهی جهت بانوانی که اهتمام آن‌ها نسبت به رعایت حجاب کامل نمی‌باشد
 6. تشکیل جلسه توجیهی ویژه مدیران و فعالین طرح صف اول خدمت به‌منظور انتقال تجربیات و افزایش تعامل و ارتباط سازنده با مراجعین
 7. برگزاری نشست علمی در زمینه نقش زنان در عاشورای حسینی و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در حفظ ارزش دینی و انقلابی و تجلیل از مسئولین در حوزه عفاف و حجاب

ب) فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی:

 1. فضاسازی تبلیغاتی و انجام تبلیغات محیطی (داخل و خارج سازمان) در زمینه پیام امر‌به‌معروف و نهی از منکر
 2. برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی با مضامین ترویج معروفات‌ پیشران و کاهش منکرات فلج‌کننده (مقاله‌نویسی، کتاب‌خوانی و…)
 3. استفاده از ابزارهای نوین تبلیغاتی (تیزر و آنونس و…) برای توسعه فرهنگ عفاف و حجاب
 4. انجام تبلیغات در خصوص برنامه‌های اجرایی هفته احیاء امر‌به‌معروف و نهی از منکر در فضای مجازی، اتوماسیون ادرای، نشریات درون‌سازمانی، شبکه‌های اجتماعی
 5. انجام امور تبلیغاتی با توجه به مصادیق احصاء شده توسط کارگروه علمی و تخصصی
 6. استفاده از تمام ظرفیت‌های تبلیغاتی اعم از اتوماسیون اداری، شبکه مجازی و… در حمایت از کالای ایرانی
 7. آگاه‌سازی عمومی کارکنان و مراجعین در خصوص مفاد قانون حمایت از آمران به معروف با شیوه‌های جذاب تبلیغاتی
 8. انعکاس اخبار فعالیت‌های شورا و گروه‌های طلایه‌داران معروف در رسانه مکتوب، صوتی و تصویری دستگاه

تبیین مصادیق مهم امربه‌معروف و نهی از منکر در نظام اسلامی:

مصادیق مهم منکر (منکرات فلج‌کننده)

خدشه‌دار کردن حیثیت و آبروی مسلمانان.

پایمال نمودن حقوق ضعفا و محرومان و مستضعفان.

سستی پایه‌های نظام ناشی از تخلفات.

ناامید کردن مردم و کج نشان دادن راه درست و صحیح به مردم.

گمراه کردن انسان‌های مؤمن و با اخلاص.

سوءاستفاده از جامعه اسلامی در همه وجوه و ابعاد.

کمک کردن به دشمنان داخلی و خارجی نظام اسلامی.

مخالفت کردن با احکام اسلام.

تلاش در جهت به فساد کشاندن نسل جوان مؤمن و انقلابی.

مصادیق مهم معروف (معروفات پیشران):

ایجاد و حفظ نظام اسلامی.

حفظ عزت و آبروی ملت ایران.

اعتلای فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص).

سلامت محیط اخلاقی، محیط اداری و محیط خانوادگی.

تکثیر نسل و تربیت نسل جوان مؤمن و انقلابی.

رونق تولید و رشد اقتصادی.

همگانی کردن اخلاق اسلامی.

گسترش علم و فناوری.

استقرار عدالت قضائی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی.

مجاهدت برای اقتدار ملت جمهوری اسلامی ایران.

تلاش و مجاهدت برای وحدت برای وحدت اسلامی و شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی.

احصاء مصادیق امربه‌معروف و نهی از منکر در نظام اداری کشور

مصادیق منکر پیشنهادی نظام اداری کشور.

رشوه، اختلاس و سوءاستفاده از بیت‌المال مسلمین.

ترویج فرهنگ مصرف‌گرائی، تجملات و اشرافی گری در نظام اداری.

تجسّس در امور شخصی دیگران، تهمت و غیبت.

دورویی و نفاق، دروغ و فریب و نیرنگ در امور اداری.

قانون‌گریزی، عدم پذیرش انتقاد، تبعیض و بی‌عدالتی در همه سطوح.

مصادیق معروف پیشنهادی نظام اداری کشور:

شفافیت سازی، پاسخ گوئی شفاف به مردم و نقدپذیر بودن مقامات.

رعایت عدالت و انصاف، امانت‌داری و رازداری اسرار مردم.

کسب درامد مشروع، قانونی، توسعه‌ی رزق حلال و… .

صداقت در رفتار و عمل و ترویج ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی.

رعایت حق‌الناس، بیت‌المال و رعایت قانون و اخلاق حرفه‌ای در مواجهه با مردم.

تبیین حوزه‌ی کاری و ارتباطات شوراها در دستگاه‌ها:

ارتباط شورای هر دستگاه با ستاد و معاونت اجتماعی و مطالبه گری.

ارتباط شورای هر دستگاه با مقام عالی و ریاست دستگاه و نیز ارتباط با معاونین مرتبط.

ارتباط شورای هر دستگاه با اعضای شورای دستگاه متبوع و شورای سازمان‌های تابعه.

ارتباط شورای هر دستگاه با مدیران سطوح مختلف شورا و مشاورین دستگاه متبوع.

ارتباط شورای هر دستگاه با رئیس، دبیر و اعضای شورای سازمان‌های تابعه.

ارتباط شورای هر دستگاه با فرهیختگان، ایثارگران و کلیه کارکنان تأثیرگذار و ذی‌نفوذ در دستگاه متبوع.

ارتباط شورای هر دستگاه با ارباب‌رجوع و مردم که مراجعه حضوری دارند.

ارتباط شورای هر دستگاه با کلیه اعضای گروه‌های طلایه‌داران امربه‌معروف و نهی از منکر دستگاه متبوع.

ارتباط شورای هر دستگاه با شوراهای مراکز استان‌های سراسر کشور در زیرمجموعه تشکیلاتی و سازمانی دستگاه متبوع.

ارتباط شورای هر دستگاه با گروه مبلغین، سخنرانان، اساتید، مربیان دوره‌های مقدماتی، تکمیلی و تخصصی آموزش امربه‌معروف و نهی از منکر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *